Ważne zmiany w podatku VAT

Od 1 października 2020 roku szykują się ważne zmiany dla czynnych podatników VAT. Mianowicie dotychczasowa deklaracja VAT i JPK_VAT zostanie zastąpiona jednym plikiem JPK_V7M i JPK_V7K, z którego Urząd Skarbowy dowie się znacznie więcej niż do tej pory.
A to wszystko za sprawą obowiązku oznaczania faktur odpowiednimi kodami GTU (grupy towarowo-usługowe), kodami procedur i typami dokumentów.

Nowy JPK składać się będzie z części deklaracyjnej (w miejsce deklaracji VAT) oraz ewidencyjnej (w miejsce JPK_VAT), a to wszystko (jak się Kliencie domyślasz dla ułatwienia Tobie życia…) zamknięte w pliku xml. 

Pragniemy zaznaczyć, że nowo powstała struktura będzie wymagała zdecydowanie większej współpracy naszej kancelarii z Państwem. Chodzi przede wszystkim o rozpoznawanie przez Państwa na swoich fakturach odpowiednich kodów i informowania nas o nich. 

Jesteśmy zobligowani do wskazywania właściwych oznaczeń w oparciu o obowiązujące przepisy w sporządzanych przez nas dokumentach, jednak nie do oceny i rozpoznawania prowadzonej przez Państwa działalności. W związku z tym konieczne będzie rzetelne opisywanie przez Państwa faktur.

Prosimy zwrócić dużą uwagę na poprawność opisów oraz na samo wystawianie faktur sprzedażowych, ponieważ przepisy przewidują, że za każdy błąd w ewidencji grozi grzywna w kwocie 500 zł. 

Jedną ze znaczących zmian jest konieczność wykazywania transakcji między podmiotami powiązanymi. Warto zaznaczyć, że często jako biuro rachunkowe, nie jesteśmy w stanie stwierdzić występujących powiązań pomiędzy Państwa firmą, a dokonującym dostawy lub usługodawcą, bowiem na gruncie przepisów podmioty powiązane to: 

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 

– ten sam inny podmiot lub 

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub 

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 

d) podatnika i jego zagraniczny zakład. 

Ponadto, przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale lub 

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub 

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa
do drugiego stopnia.

Z powyższego wynika, że powiązania mogą mieć charakter kapitałowy, formalny i rodzinny, zatem musimy otrzymać informację np. o sprzedaży usługi dla siostry posiadającej inne nazwisko, ponieważ sama nazwa nabywcy na fakturze nie wystarczy do rozpoznania powiązania rodzinnego.

Poniżej przedstawiamy spis kodów, które (o ile nas dotyczą) powinny zostać oznaczone
w JPK_V7M/JPK_V7K.

Lista kodów GTU:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 • GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne,
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty,
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Kody dla procedur:

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art.23 ustawy o VAT,
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, 
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą,
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, 
 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży, 
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i  antyków, 
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu,
 • B_SPV – DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,
 • B_SPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, 
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Biorąc pod uwagę, że czasu na przygotowanie się do zmian jest coraz mniej, proponujemy przeanalizowanie swoich faktur sprzedaży pod kątem powyższych oznaczeń oraz opracowanie narzędzi do ich opisywania. 

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.