Tarcza Antykryzysowa 8.0

Niedawno weszła w życie kolejna oferta wsparcia czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 8.0, która niesie za sobą możliwość ubiegania się o znane nam już formy wsparcia takie jak: postojowe z ZUS, umorzenie należnych składek ZUS, dotację z PUP i dofinansowanie dla pracowników z WUP. Tak jak w poprzednich Tarczach, pomoc dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posługują się (na dzień 30 listopada 2020 r.) określonym przeważającym kodem PKD, wymienionym w rozporządzeniu. Nowością w tym rozporządzeniu jest to, że nałożone zostały limity na możliwą ilość otrzymanych form wsparcia.

Świadczenie postojowe z ZUS
Rozporządzenie daje możliwość (w zależności od posiadanego przeważającego kodu PKD) na ubieganie się o postojowe jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane świadczenie (2 080 zł lub 1 300 zł).

We wniosku należy wykazać, że przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Uwaga! W związku z nałożonymi limitami, jeżeli otrzymałeś już świadczenie postojowe w ramach tzw. Tarczy 7, to liczba świadczeń postojowych, o które możesz wystąpić w Tarczy 8, zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń otrzymanych na podstawie Tarczy 7.

O postojowe możesz się ubiegać na wniosku RSP-DD7, który należy złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

więcej informacji -> link

Zwolnienie ze składek ZUS
W zależności od posiadanego przeważającego kodu PKD możesz ubiegać się o zwolnienie za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r.

Tak jak w przypadku świadczenia postojowego, należy wykazać, że przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wniosek RDZ-B7 należy składać wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli opłaciłeś już składki za podane miesiące i tak możesz ubiegać o zwolnienie z ZUS, a gdy otrzymasz informację pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku możesz wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconych należności (oczywiście, o ile nie masz zaległości w ZUS).

więcej informacji -> link

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy
W zależności od posiadanego przeważającego kodu PKD o dotację w wysokości do 5 000 zł można ubiegać się dwukrotnie lub trzykrotnie.
We wniosku należy wykazać, że spadek przychodu z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

UWAGA! W związku z nałożonymi limitami, jeżeli przedsiębiorca skorzystał z dotacji na podstawie Tarczy 7, to liczba dotacji, o które może wystąpić w Tarczy 8 zostanie pomniejszona o jeden. Dodatkowo, należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Wniosek PSZ-DBKDG należy składać wyłącznie elektronicznie do PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę do 31 maja 2021 r.

więcej informacji -> link

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 3 miesiące i jest wypłacane w miesięcznych transzach wynoszących 2000 zł na jednego pracownika (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy)
Należy wykazać, że spadek przychodu z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

UWAGA! Wsparcie można uzyskać na maksymalnie 3 miesiące i do tego limitu wlicza się dofinansowanie otrzymane w ramach Tarczy 7. Oznacza to, że otrzymane dofinansowanie wynagrodzenia (na podstawie Tarczy 7 i Tarczy 8) na tych samych pracowników nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy.

Wniosek VIA-WOMPP należy składać wyłącznie elektronicznie do WUP w terminie do 31 marca 2021 r.

więcej informacji ->link

Więcej informacji o Tarczy 8.0 znajdą Państwo pod tym linkiem: link

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.