Tarcza Antykryzysowa 4.0

W związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 dziś parę słów o tym jakie wsparcie przedsiębiorcom i ich pracownikom zapewnia „nowa Tarcza”.


1. Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Urząd Pracy.


2. Przymusowy urlop wypoczynkowy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.


3. Wniosek o postojowe dla zleceniobiorcy

W przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę, zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniobiorca jest wtedy zobowiązany do złożenia oświadczenia do ZUS z odmową złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniodawcę.


4. Dodatek solidarnościowy

Jeżeli pracodawca wypowiedział umowę o pracę po 15 marca 2020 lub umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie pracownik może wnioskować o dodatek solidarnościowy. Aby ubiegać się o to świadczenie pracownik musiał podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020.

Ważne! Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł, który były pracownik może otrzymać maksymalnie za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożył wniosek. Np. jeśli złożył wniosek w lipcu, to dodatek dostanie przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu).5. Dopłaty do kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego

Najnowsza Tarcza Antykryzysowa daje możliwość dopłat do oprocentowania kredytów bankowych podmiotom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowanej spowodowanej COVID-19. Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą przedsiębiorca składa do banku komercyjnego lub spółdzielczego, który podpisał umowę z BGK. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dopłata do odsetek kredytu wynosi 2 punkty procentowe. BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy.


6. Nowy JPK – zmiana terminu

Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców Tarcza Antykryzysowa 4.0 przesunęła obowiązek składania nowego pliku JPK_VDEK z 1.07.2020 na 1.10.2020 – bardzo się z tego faktu cieszymy!


7. Przesunięcie terminu zaliczek na PIT-4

Terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy pracowników, które zostały pobrane przez płatników zostały przedłużone i kształtują się następująco:
zaliczka pobrana w marcu 2020 -> płatna do 20.08.2020zaliczka pobrana w kwietniu 2020 -> płatna do 20.10.2020zaliczka pobrana w maju 2020 -> płatna do 20.12.2020


8. Ulga na złe długi

Tarcza 4.0 umożliwia skorzystanie wierzycielom z odliczenia niezapłaconej wierzytelności przez zmniejszenie podstawy obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części. Będą to mogli zrobić począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Należy pamiętać, że zmiana dotyczy tylko podatku dochodowego, dla rozliczenia VAT przepisy pozostają bez zmian.

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław
 
Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.