Świadczenie postojowe z ZUS

Przedsiębiorco!

Sprawdź czy możesz się ubiegać o jednorazowe świadczenie postojowe z ZUS w wysokości 2.080 zł (nieopodatkowane i nieozusowane).

Warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia:

1. działalność zarejestrowana przed 1 lutym 2020r. i nie jest obecnie zawieszona, a przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
– był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym, oraz;

– nie przekroczył kwoty 15 595,74 zł (taką kwotę podaje ZUS jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku);

2. działalność zarejestrowana przed 1 lutym 2020r., ale została ona zawieszona po 31 stycznia 2020r.  i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty  15 595,74 zł (taką kwotę podaje ZUS jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku);

3. nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
4. mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Aby skorzystać ze świadczenia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488

Wnioski można złożyć do ZUS za pomocą:

– ZUS PUE (najlepszy obecnie sposób),

– pocztą (list polecony),

– do skrzynki umieszczonej w placówce ZUS (brak możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku).

Termin na złożenie w/w wniosku: najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Brak obecnie informacji w jakim czasie świadczenie będzie wypłacane.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.